Belgium
วีซ่า เบลเยี่ยม รวดเร็ว ราคาถูก

ขอวีซ่าเบลเยี่ยม ราคาถูก

ประเทศเบลเยี่ยม เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเซงเก้นวีซ่า และการขอวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดนสามารถขอได้นานถึง 90 วัน การขอวีซ่าค่อนข่างยาก และต้องยื่นใบสมัครด้วยระบบออนไลน์ หลายคนที่ทำวีซ่าไม่ผ่านเนื่องการเตรียมเอกสารไม่สมบูรณ์ ขาดความน่าเชื่อถือ ทำให้ประสบปัญหาขอวีซ่าไม่ผ่าน Getvisaservice เรามีประสบการณ์ในการขอวีซ่าให้กับลูกค้าที่ผ่าน 100% เราใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้า เรามีบริการเตรียมเอกสารให้ลูกค้าที่สมบูรณ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน ด้วยบริการที่รวดเร็วและราคาถูก โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดในการยื่นขอวีซ่าได้ตามรายละเอียดเอกสารที่แจ้งนี้

วีซ่าท่องเที่ยวเบลเยี่ยม เชงเก้นวีซ่า

ประเทศเบลเยี่ยม เป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)ถ้าคุณมีวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเบลเยี่ยม คุณก็สามารถเข้า-ออกประเทศในกลุ่มเซงเก้น วีซ่าได้ทั้ง  26 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เชค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบอร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น ทั้งนี้ต้องอยู่ในห้วงอายุของวีซ่าที่เราได้รับด้วย รู้อย่างนี้แล้วขอให้ทุกท่านเที่ยวให้คุ้มค่ากับวีซ่าที่ได้เลยนะคะ

เอกสารสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า   (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน    โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

4. สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงเท่านั้น พร้อมสำเนาทุกหน้า

5. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

6. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

7. ตารางการเดินทางท่องเที่ยว

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย 
พร้อมหน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )

12. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

อัตราค่าบริการวีซ่าเบลเยี่ยม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,850 / คน
ค่าบริการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 2,900 / คน

Visa accepted - Belgium - GetVisaService

สถานที่ยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยม

EMBASSY OF BELGIUM : สถานทูตเบลเยียม
ที่ตั้ง : ชั้น 16 อาคารสาทร สแควร์ เลขที่ 98
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
เบอร์โทร : 02-108-1800-4
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 8.00 น. – 16.00 น.