France
รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส

เอกสารยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. สำเนาหนังสือเดินทาง  

3. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป

4. หลักฐานการเงิน แสดงหลักฐานการเงินส่วนบุคคลของผู้เดินทาง (ภาษาอังกฤษ) รายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร

5. เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
5.1 หนังสือรับรองการทำงาน ระบุ ตำแหน่ง, เงินเดือน, วันที่เริ่มเข้าทำงาน, อายุการทำงาน
     วันที่ เริ่มลาหยุดงาน และวันที่จะกลับเข้าทำงาน

5.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า คัดมา
  ไม่เกิน 3 เดือน (ใช้ 3 แผ่นแรกภาษาไทย และแปลเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะแผ่นแรก)

5.3 สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานการณ์เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

6. เอกสารส่วนบุคคล (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบทะเบียนสมรส ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
(ต้องแปลทะเบียนบ้าน หากชื่อ/นามสกุล ไม่ตรงตามพาสปอร์ต)

7. สำเนาบัตรประชาชน 

8. สำเนาทะเบียนบ้าน

9. เบอร์โทรศัพท์บ้านและเบอร์มือถือ หรือแนบนามบัตร (ของผู้เดินทาง)
*เอกสารที่เป็นสำเนาทุกรายการ รบกวนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่วนที่ทางเราเตรียมให้

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกครบถ้วน จำนวน 1 ชุด

2. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางที่คุ้มครองวงเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)

3. เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของการเดินทาง กำหนดการเดินทาง และชนิดของยานพาหนะ 

4. เอกสารใบจองโรงแรม

5. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินเข้าและออกประเทศฝรั่งเศส

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต , ค่าประกัน และค่าบริการ  7,300.00 / คน


ศูนย์รับยื่่นวีซ่าฝรั่งเศส (TLS Contact)
1201 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 (BTS ช่องนนทรี)
โทร: 02-696-3899 (วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 – 16.30น.)