Netherlands
รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์ รวดเร็ว ราคาถูก

เอกสารสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า
   พร้อมสำเนา 1 ชุด + หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 5 cm x 4 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

4. สำเนาการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและกลับ
  (แนะนำให้ผู้สมัครควรทำการจองไว้เท่านั้นจนกระทั่งวีซ่าได้รับการอนุมัติจึงชำระเงินภายหลัง)

5. ประกันการเดินทางจะต้องมีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท  

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรมที่ระบุชื่อของผู้เดินทางอย่างชัดเจตารางการเดินทาง

7. หนังสือรับรองการทำงาน
กรณีลูกจ้าง(ตัวจริง) หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของ
ผู้สมัครระบุจำนวนวันหยุดที่ได้รับอนุมัติ,ตำแหน่ง,เงินเดือนที่ได้รับ,วันที่เริ่มเข้าทำงาน
(อายุไม่เกิน 30 วัน )
กรณีเจ้าของกิจการ  หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ
(หนังสือจดทะเบียนบริษัทมีอายุไม่เกิน 90 วัน)
กรณีนักเรียนนักศึกษา(ตัวจริง) หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
(อายุไม่เกิน 30 วัน)

8. Statement ย้อนหลัง 3 เดือน บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น Update ล่าสุดไม่เกิน 7 วัน

** กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่าย ต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่าน้ัน ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย(Sponsor letter) เป็นภาษาอังกฤษของผู้ออกค่าใช้จ่าย เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบเกิด

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต , ค่าประกัน และค่าบริการ  7,000.00 / คน


ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง การพิจารณาผลวีซ่าอยู่ที่ดุลยพินิจสถานทูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านทุกกรณี

ศูนย์รับคำร้อง ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (VFS)

ชั้น 29 อาคาร เดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   โทร: 02-118-7003 อีเมล์: info.nlth@vfshelpline.com
เปิดจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.00
Web: vfsglobal.com/netherlands