Norway
วีซ่าประเทศนอร์เวย์

เอกสารยื่นขอวีซ่านอร์เวย์

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล,
ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตรParagraph

4. หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ
บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

5. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 

6. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ) 

7. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ) 

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา
หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (Medical Insurance)

12. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต , ค่าประกัน และค่าบริการ  6,900.00 / คน


สถานที่ยื่นขอวีซ่านอร์เวย์

VFS Nordic Visa Application Centre
อาคารเทรนดี้ 8 ชั้น สุขุมวิทซอย 13, กรุงเทพมหานคร (สถานีรถไฟฟ้านานาหรืออโศก)