Sweden
วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน

เอกสารยื่น วีซ่าสวีเดน

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

4. Appendix D- Family Appendix

5. หลักฐานการเงินตัวจริงพร้อมสำเนา

6. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

7. ตารางการเดินทางท่องเที่ยว

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ( Medical Insurance )

12. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต , ค่าประกัน และค่าบริการ  7,300.00 / คน


EMBASSY OF SWEDEN : สถานทูตสวีเดน
ที่ตั้ง : ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค 140 ถ.สุขุมวิท 4-6 กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทร : 02-263-7200
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 7.30 น. – 16.00 น. (วันพุธ หยุด)
เวลายื่น : 8.00 น. – 12.00 น.
เวลารับ : 8.00 น. – 12.00 น.