Sweden
วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน

ขอวีซ่าสวีเดน ราคาถูก

ประเทศสวีเดน เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเซงเก้นวีซ่า และการขอวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดนสามารถขอได้นานถึง 90 วัน และการขอวีซ่ายังมีขั้นตอนที่ซับซ้อน หลายคนที่ทำวีซ่าไม่ผ่านเนื่องจากเอกสารในการขอวีซ่าขาดความน่าเชื่อถือ หรือเตรียมเอกสารไม่สมบูรณ์ ทำให้ประสบปัญหาในการขอวีซ่า Getvisaservice เรามีประสบการณ์ในการขอวีซ่าให้กับลูกค้ามานาน และผ่าน 100% เราใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้า แม้ลูกค้าสถานบันทางการเงินไม่มั่นคง เราก็สามารถแนะนำหรือแก้ปัญหาในการเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน เราตระหนักเสมอว่าลูกค้าคือคนสำคัญ เราบริการด้วยราคามิตรภาพ รวดเร็วและราคาถูก  โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดในการยื่นขอวีซ่าได้ตามรายละเอียดเอกสารที่แจ้งนี้

วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน เชงเก้นวีซ่า

ประเทศสวีเดนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)ถ้าคุณมีวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวีเดน คุณก็สามารถเข้า-ออกประเทศในกลุ่มเซงเก้น วีซ่าได้ทั้ง  26 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เชค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบอร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น ทั้งนี้ต้องอยู่ในห้วงอายุของวีซ่าที่เราได้รับด้วย รู้อย่างนี้แล้วขอให้ทุกท่านเที่ยวให้คุ้มค่ากับวีซ่าที่ได้เลยนะคะ

เอกสารยื่น วีซ่าสวีเดน

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

4. Appendix D- Family Appendix

5. หลักฐานการเงินตัวจริงพร้อมสำเนา

6. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

7. ตารางการเดินทางท่องเที่ยว

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ( Medical Insurance )

12. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

อัตราค่าบริการวีซ่าสวีเดน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,850 / คน
ค่าบริการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 2,900 / คน

Visa accepted - Sweden - GetVisaService

สถานที่ยื่นขอวีซ่าสวีเดน

EMBASSY OF SWEDEN : สถานทูตสวีเดน
ที่ตั้ง : ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค 140 ถ.สุขุมวิท 4-6 กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทร : 02-263-7200
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 7.30 น. – 16.00 น. (วันพุธ หยุด)
เวลายื่น : 8.00 น. – 12.00 น.
เวลารับ : 8.00 น. – 12.00 น.